GDPR

Podnikateľský subjekt Martina Vlčková (ďalej ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ“) oznámením nižšie uvedených informácií.

Informujem Vás predovšetkým o tom, prečo spracúvam Vaše osobné údaje, aké dôvody na to mám, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a taktiež ohľadne ďalších informácií súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Kto je ENS

Podnikateľský subjekt Martina Vlčková, so sídlom na adrese Štúrova 503/3, 956 17 Solčany, prevádzkarňou ul. Sama Chalupku 2256/1, 955 01 Topoľčany, zapísanou v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo živnostenského registra: 470-21468, IČO: 53 400 739, DIČ: 1120785732 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kontaktné údaje: martina@ens.sk, mobil: +421 917 782 395

Adresa webovej stránky je: https://www.ens.sk

Aké osobné údaj získavam a prečo ich zbieram

Spracúvam iba také osobné údaje, aby som Vám mohla poskytovať  služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby som dodržala a mohla plniť zákonné povinnosti, a tiež aby som chránila svoje oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy tretích strán. Spracúvam najmä bežnú kategóriu osobných údajov:

 • meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu

Účel spracúvania osobných údajov a ich právny základ

Účel: Vybavenie objednávky a realizáciu dodania, vybavenie reklamácie, zmluvy o  službách 

Právny základ: plnenie zmluvy

§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona o OOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, bude v procese vybavovania objednávky alebo uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefónny a e-mailový kontakt), poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, inak nie je možné bez poskytnutia osobných údajov zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť. Osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy (objednávky).

Účel: Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Právny základ: plnenie zákonných povinností

§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o OOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, bude v činnostiach súvisiacimi s agendou na ekonomickom oddelení – spracovanie faktúr, vedenie účtovníctva alebo vo vzťahu k odvodu daní a pod. spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Účel: Zabezpečenie maximálneho úžitku z našich produktov a služieb (zasielanie obchodných a marketingových oznámení, notifikácií a pod.)

Právny základ: oprávnený záujem

§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona o OOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, bude v činnostiach súvisiacimi so zabezpečením maximálneho úžitku produktov a služieb (vhodných úprav a rozšírení produktov alebo využívaných služieb), vybavovaním prípadných sťažností a kontaktovaním dotknutej osoby za účelom spätnej väzby ohľadom dodaného tovaru či poskytnutých služieb, alebo kontaktovaním dotknutej osoby ohľadom zasielania noviniek, notifikácií a obchodných oznámení prostredníctvom directmailu či adresných ponúk spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Účel: Zasielanie ponúk vrámci priameho marketingu a iných marketingových aktivít

Právny základ:  udelený súhlas

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, bude spracúvať osobné údaje iba v tom prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.  Tento súhlas mohla dotknutá osoba vyjadriť na našich webstránkach alebo osobne, napríklad pri registrácii alebo pri kúpe našich produktov či poskytnutí služieb.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné zaslať písomne alebo elektronicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov (prosím, nezabudnite Vami podané písomné odvolanie súhlasu podpísať):

 • Písomným vyhlásením zaslaným na korešpondenčnú adresu: Martina Vlčková, Štúrova 503/3, 956 17 Solčany.
 • E-mailom na adrese: martina@ens.sk.

Kto je dotknutou osobou

Dotknutými osobami sú zákazníci, potenciálni zákazníci a zástupcovia právnických osôb v obchodnom styku s prevádzkovateľom.

Odkiaľ získavam osobné údaje

Osobné údaje získavam najmä priamo od dotknutých osôb, vo výnimočných prípadoch aj z verejne dostupných registrov (obchodný register, živnostenský register a pod.). Ak to vyžadujú právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy, získavam osobné údaje taktiež od iných osôb (orgány verejnej moci a pod.).

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

V rámci kontaktných formulárov získavam osobné údaje typu: vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané výlučne na účely poskytnutia mojich služieb zákazníkom, pri tvorbe objednávky a zasielaní objednaného tovaru, poskytovania priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa Zákona o OOÚ v § 13 ods. 1 písm. a). Tieto osobné údaje sú získavané na základe Vášho súhlasu, ktorý samozrejme môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej požiadavky na adresu prevádzkovateľa: Martina Vlčková, Štúrova 503/3, 956 17 Solčany alebo na e-mailovú adresu: martina@ens.sk .

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

S kým zdieľam vaše údaje

Príjemcami osobných údajov sú sprostredkovatelia, konajúci v mene prevádzkovateľa (oprávnení zamestnanci) alebo tretie strany na základe sprostredkovateľských zmlúv. Ako prevádzkovateľ dohliadneme na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujem vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

 1. osoby zabezpečujúce dodanie tovaru alebo objednaní služieb

Ako dlho uchovávam vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu viem automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujem princíp minimalizácie rozsahu spracúvaných dát, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej som povinná uchovávať osobné údaje, Vaše osobné údaje pseudonymizujem resp. vymazávam z našich informačných systémov.

 1. Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, spracúvam Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov – po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 2. ak ide o osobné údaje postavené na právnom základe plnenie zákonných povinností, vtedy je doba spracúvania a uchovania osobných údajov podmienená jednotlivými predpismi, ktoré stanovujú konkrétne zákonné lehoty (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov a pod.),
 3. osobné údaje spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu, napríklad pre účely vedenia evidencie obchodných transakcií alebo za účelom možnosti uplatnenia alebo obrany voči prípadne uplatneným nárokom, zasielaním obchodných oznámení a pod. uchováva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov od poslednej objednávky,
 4. ak je právnym základom spracúvania súhlas, sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 5 rokov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonáva sa.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o OOÚ dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov môžete nás kontaktovať, a to prostredníctvom e-mailu: martina@ens.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa: Martina Vlčková, Štúrova 503/3, 956 17 Solčany. Prevádzkovateľ dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Kam posielam vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Facebook

Na základe našich legitímnych záujmov na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online platformy v zmysle § 1 ods. 1 písm. F) GDPR, používame sociálne doplnky sociálnej siete Facebook. Poskytovateľom je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len skratka “Facebook”. Plug-iny môžu vizualizovať prvky interakcie alebo obsah, napríklad: videá, grafiku a textové články a sú rozoznateľné jedným z logov Facebooku (biele f na modrom podklade, výrazom “Like”, “To sa mi páči” alebo znakom „palec hore“ alebo sú identifikované rozšíreným Facebook sociálnym pluginom (doplnkom). Môžete si pozrieť zoznam a vzhľad sociálnych doplnkov Facebooku: developers.facebook.com/docs/plugins/

Sociálna platforma Facebook je certifikovaná podľa Dohody o ochrane súkromia, čím poskytuje záruku na dodržiavanie európskeho zákona o ochrane údajov.

Akonáhle používateľ vyvolá funkciu tejto online platformy, ktorá obsahuje takýto doplnok, ich zariadenie vytvorí priame spojenie so servermi Facebook. Obsah plug-inu je prenášaný Facebookom priamo do užívateľského zariadenia a je integrovaný týmto zariadením do online platformy. V procese môžu byť z údajov spracované profily používania používateľov. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto doplnku.

Okrem toho prostredníctvom integrácie doplnkov dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré používateľ získal na príslušnej stránke online platformy. Ak je používateľ prihlásený na Facebooku, môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu so svojím účtom Facebook. Ak používatelia interagujú so zásuvnými modulmi (napríklad kliknutím na tlačidlo Podobné alebo odoslaním komentára), príslušné informácie prenesie vaše zariadenie priamo na Facebook a uložia sa tam. Ak používateľ nie je členom Facebooku, stále existuje možnosť, že spoločnosť Facebook rozpozná svoju IP adresu a uloží ju. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Facebook je v Nemecku uložená iba anonymizovaná adresa IP.

Ak je používateľ už členom Facebooku a nechce Facebook zhromažďovať údaje o ňom cez túto on-line platformu a prepája tieto údaje s jej členmi uloženými na Facebooku, musí sa odhlásiť z Facebooku a odstrániť ju / pred použitím našej online platformy. Ďalšie nastavenia na používanie údajov na propagačné účely sú k dispozícii v nastaveniach profilu Facebook na: www.facebook.com/settings. Podrobné informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracovaní a používaní údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia týkajúce sa ochrany vášho súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 01. 12. 2020.

Menu